GUN IN THAILAND

Gun In Thailand => GUN TALK => ข้อความที่เริ่มโดย: sandy ที่ 09,08, 2013, 13:28:44หัวข้อ: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 09,08, 2013, 13:28:44
เบอร์โทรที่จำเป็น ของมิตรรัก ชาวปืน  *เพิ่มเติม หรือ แก้ไขเบอรโทรต่างๆ, กรุณาแจ้ง ที่กระทู้นี้ได้เลยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ*

กรมทะเบียนการปกครอง (วังไชยา)
       - ตรวจสอบบุคคล และอาวุธปืน  (ตรวจอาวุธปืน)                           0-2356-9581
       - ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน และอายัด (ตรวจทะเบียน)         0-2356-9585
       - ขออนุญาติซื้อ และรับโอนอาวุธปืน (ป.3 ป.4 กรุงเทพฯ)               0-2356-9510 , 0-2356-9543
       - แจ้งย้าย ใบแทน ตัดโอน ป.3 ป.4 (ออกต่างจังหวัด)                     0-2356-9587 ,0-2356-9687
       - งานประชาสัมพันธ์ ทั่วไป                                                          0-2356-9582

 ร้านขาย อวป. ในกรุงเทพ

. ร้านปืนโยธิน                          02-221-2439 /  02-221-8328       Fax. 02-226-2928
. ร้่านปืนพงศ์                            02-226-2937/   02-623-7898
. ร้านปืนประโยชน์                     02-221-3350 /  02-226-4994        Fax. 02-224-0632 ปิด เสาร์-อาทิตย์
. ร้านปืนไพศิษฐ์                        02-221-2668 /  02-623-8459       Fax. 02- 221-8097
. ร้่านปืน ม.ฮะกีมี                       02-222-7791 / 02-222-8371        Fax. 02-226-5924

. ร้านปืนเทเวศน์                        02-621-2096-8 /  02-222-7537    Fax. 02-621-2099
. ร้่านปืนสิงห์ทองไฟร์อาร์ม          02-224-5357                                 Fax. 02-224-5222
. ร้านปืน พ. พาณิชย์                   02-222-0767,  02-222-0742 < ร้านป้า >
. ร้านปืน พ.วังบูรพา                    02-222-6949 , 02-222-2353
. ร้านปืน เอกภัทร,Hybrid Gun     02-623-8688                                 Fax. 02-623-8689

. ร้านปืนแสงทอง                       02-225-2428 / 02-221-7808
. ร้านปืนพรมีลาภ                       02-225-8799 / 02-621-2908-9
. ร้่านปืนรัตนา                            02-221-4638 / 02-222-3054,  02-222-0314
. ร้านปืนชาตรี                            02-221-2801 / 02-223-8832 / 02-222-1177   Fax. 02-223-8832
. ร้่านปืนสี่พระยา                        02- 221-8544

. ร้่านปืนอำพล                           02-222-4501 / 02-222-0699 / 02-221-4731   Fax. 02-225-8630
. ร้านปืนเพชรกำธร                     02-225-8629
. ร้านปืนสองพี่น้อง                     02-222-4608
. ร้านปืนสมพล                          02-226-1370 / 02-226-2252
. ร้านปืนประจวบไฟร์อาร์ม           02-226-1370 /

. ร้านปืนไกอาร์ม                         02-225-9870   Fax. 02-225-8502
. ร้านปืนสันทนา                         02-225-8798,  222-0542,   222-6270            Fax. 02-225-3402
. ร้่านปืนธง                                02-222-7784 / 02-623-9838-9
. ร้านปืนราชา                             02-224-8550 / 02-224-8470
. ร้านปืนนครหลวง                      02-222-6724 / 02-2262879

. ร้านปืนดำริห์การค้า                    02-222-8228
. ร้านปืนอำนาจ                           02-222-2630 / 02-221-0252 Fax 02-225-8982
. ร้านปืนเนรมิต                            02-621-2526
. ร้านปืนนิมิตร                             02-222-0562 / 02-222-0614
. ร้านปืนไทยเนชั่นแนลการค้า       02-224-6944 / 02-221-7131

. ร้านปืนเอนกและบุตร                  02-623-7711 / 02-623-7700 / 02-623-7676
. ร้านปืน ศ. ธนพล                       02-223-6457
. ร้านปืนมิตรภาพ                         02-221-9469
. ร้านปืนหัสดินทร์                         02-226-3409
. ร้านปืน สายใจ                           02-623-8433
   
. ร้านปืนประทีป ข้างร้านเฮียตัง      02-224-0357 Fax 02-226-3540
. ร้านอาภา ข้าง ช่างสุพล              02-223-5404 / 081-694-9988         
. ร้่านนิวปืนสุขเสมอ                      02-225-5377 / 02-222-8228 / 081-900-2755
. ร้านปืนหมู่ชั้น                             02-226-4776, 02-221-1545
. ร้านปืน พีพีซี                             02-222-9524 Fax 02-223-2717

. ร้านปืน บ้านหม้อ                         02-223-4635
. ร้านปืนเพ็ญจันทร์                        02-222-0430, 02-222-9524  FAX    02-223-2717
. ร้านปืน ส.พาณิช                         02-663-6844/ 02-221-2920
. ร้านปืนอนันต์                              02-224-9831
. ร้านสุธรรมพาณิชย์                       02-221-5178-9  FAX 02-225-2610

. ร้านปืนนิธิ                                   02-221-4987 , 02-622-0574
. ร้านนภากร ไฟร์อาร์มส                  02-221-3314-15    < ร้านเดียวกันกับ ร้านเฮียตัง เบลดส์ แอ่นด์กันส์ >
. ร้านปืนอินฟินิตี้                            02-621-1668-9   Fax 02-621-1668  www.aumnajfirearms.com (http://www.aumnajfirearms.com)
. ร้านปืนสุชาติและเพื่อน                 02-221-2239        <ใกล้ ปืนหมู่ชั้น>
. ร้านปืนพินิตย์                               02-2263712 -3

. ร้านปืนชัยรัตนา   บางบัวทอง         02-922-7004-5 / 089-897-4922 คุณปาลิดา  < ตั้งอยู่ที่สนามยิงปืนบางบัวทอง >
. ร้านกันส์เซอร์วิส   บางพลัด            02-881-1489, 081-356-9240 Fax 02-881-1488
. ร้านปืนซันไชน์ < Option Guns>    02-622-3336 / 081-944-9619
. ร้านปืนสมิท ข้าง ๆ ร้านปืนรัตนา      02-622-1206  มือถือ 081-4888667
. ร้านปืนปิยะ  ใกล้ร้านยอดการช่าง    02-222-3575  / 087-825-5225     Fax : 02-222-3579

. ร้านปืนวิชชา                                02-223-9074, 02-223-3488 Fax 02-226-1371
. ร้านปืนสนั่นไพร ปืนทวีป                02-2212269  02-2228790 02-2229877
. ร้านปืนอินเตอร์อาร์ม                      02-225-5952-3
. ร้านยุทธไกร                                 02-223-6094
. ร้านปืนเทพากร                             02-281-9928 / 02-281-9929


ร้านขาย อวป. ต่างจังหวัด

. ปืนชากังราว                  กำแพงเพชร       055-773-228-9  < ใกล้ บิ๊กซี >

. ปืนมิตรผดุง                   ขอนแก่น            043-236-694
. ปืนธนิน                        ขอนแก่น             043- 243-595

. ปืนทอง                         ชลบุรี                 038-283-287 / 038-287-142
. ปืนเชียงใหม่                  เชียงใหม่             053-234-043 / 053-252-578
. ปืนธีรพงษ์                     ชุมพร                 077-503-111 / 077-507-773

. ปืนพยนต์                      นครสวรรค์          056-222-218 / 056-313-3686
. ปืนพิเชษฐ์                     นครสวรรค์          056-222-153

. ปืนธนา                         นครราชสีมา        044-341-474-5 , Fax 044-341-475
. ปืนราชสีมา                    นครราชสีมา       044-311-167 / 044-311-062

. ปืนประเสริฐ                    นครปฐม         
. ปืนวงศ์สวัสดิ์                  นครปฐม            034-251-931
. ปืนเบญจพร                    นครปฐม            034-351-087

. ปืนกำธร                         พิษณุโลก           055-243-011
. ปืนมานี                          พิษณุโลก           055-258-464 / 243-098
. ปืนสุธนา                        พิษณุโลก           055-252-739, 081-688-1774  Fax 055-252-989

 ปืนลิ้มมุ้ยง้วน                   แพร่                  054-511-212
. ปืนวิรัช                          ราชบุรี                032-337-522
. ปืนร้อยเอ็ด พ.การค้า       ร้อยเอ็ด              043-511-696 / 043-513-441 Fax 043-515-441
. ปืนศรทอง (แกลง)          ระยอง

. ปืนมีชัย                         สุโขทัย              055-671-270 / 089-453-8357
. ปืนประสิทธิ์                   สระแก้ว              037-241-334
. ปืนกาจน์แอ่นด์กันส์        สุราษฏร์              077-203-307 , 077-489-320 , 081-797-5338 < ข้างโลตัส อ.เมือง >
. ยูเนียนกันส์ หาดใหญ่     สงขลา               074-245-196, 074-457-208

. ปืนรุ่งโรจน์                    อุบล                   045-321-855
. ปืนครรชิต                     อุดร                    042-241-966


ร้านซ่อม อวป. ในกรุงเทพ

. ร้านสุพลการช่าง              02-622-0874 /  02-221-9784
. ร้านยอดการช่าง               02-223-9075 /  02-226-1623
. ร้านสังเวียนการช่าง          02-221-4044 /  02-223-4496
. ร้านมานิตย์การช่าง           02-222-5342

ร้านซ่อม อวป. ต่างจังหวัด

. ร้านปืนไทย                                    กาญจนบุรี                      034-611-306, 089-988-6662
. กันส์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ปืนจรัล         เชียงใหม่                        053-252-415-6
. นิรันดร์ช่างปืน                                เชียงใหม่                        081-602-3490
. ร้านซ่อมปืน/รมดำ ปืนอัมรินทร์          นครสวรรค์                      056-226-633
. ปืนวงศ์สวัสดิ์                                 นครปฐม                         034-251-931  < โดยคุณ KONG .45SAA >
. ร้านซ่อมปืนเพชรไทย                      พิษณุโลก                       055-249-080


ชุดแต่ง , ส่วนควบ , ซองหนัง, อุปกรณ์  ฯลฯ

.  หจก.ปืนโอฬาร   ดิโอล์ดสยาม ชั้น 1  (อะไหล่แท้ กล็อก)            02-623-9890 < คุณเชิดศักดิ์ >
.  บ.ทารฺ์เก็ตสปอร์ต <ชุดแต่งลูกกรด ลูกซอง เพื่อการแข่งขัน >     02-900-7800/ 081-938-1990   < คุณภิญโญ >

.  เบสดส์แอ่นด์กันส์ เฮียตัง  บนดิโอลด์สยาม                               02-221-3314-15
.  ร้านลีวรรณเครื่องหนัง      บนดิโอล์ดสยาม                                02-225-4798 / 02-223-8424
.  กันส์แอ่นด์กาย                                                                       02-222-3118 / 02-621-1920 
.  ส. เลทเท่อร์ & เนาวเพ็ชร์ เครื่องหนัง                                        02-623-9134 / 02-223-5753

.  ร้านนิต้า (ชารีฟ เดิม) ในสามยอด                                             02-225-5443 / 02-621-2214
.  ร้านเจ๊โอ้ย  Option guns  อยู่ในสามยอด                                   02-622-3336 / 081-944-9619
.  ร้าน แท็คติคอล โซลูชั่น                                                          02-623-8716 / 092-260-7737
.  ร้าน Gunandgun  อยู่ในสามยอด                                             02-221-4559 / 081-919-7888
   
---------------------------------------------------------------------------

สนับสนุนข้อมูลโดย  :  เพื่อนสมาชิกชาวปืนใจดี
รวบรวมและบันทึกโดย :  เพชร  ชิตนุชตรานนท์ (SANDY)
Updated : Sept. 7th, 2016


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 09,08, 2013, 13:29:23
(1) ภาคเหนือ    เบอร์โทรสนามยิงปืน 9 จังหวัด

1.เชียงราย
สยป.สมาคมกีฬาแห่งจ.เชียงราย < สยป.เชียงราย อบจ.>       เชียงราย      053-600-343  ปิดวันจันทร์ , มีสนาม 50 เมตร
สยป.สมาคมยิงปืนพานพิทักษ์ อ.พาน                                   เชียงราย      089-855-8381  ร.ต.จิรัฏฐ์กิตติ์ คุยเพียภูมิ (เปิด ศ , ส, อา)
สยป.สุวิทย์ เม่นแย้ม (บ้านดู่) อ.เมือง                                    เชียงราย      089-851-3136, 089-755-4026 คุณสุวิทย์  (เปิดทุกวัน)
สยป.นครเชียงราย (หนองเหียงซอย 3) ต.รอบเวียง                เชียงราย      095-562-8987 คุณแตน ชิษณุชา เปิด จ. ถึง ส. ปิดอาทิตย์


2.เชียงใหม่
สยป. 700ปี                                                                       เชียงใหม่      053-112-301-2  ต่อ สนามยิงปืน
สยป. กองพันพัฒนาที่ 3  แม่ริม  (ติดศาลากลาง)                    เชียงใหม่      053-112-095
สยป.หนองฮ่อ ศูนย์กีฬาลานนา มทบ.33 ต.ช้างเผือก              เชียงใหม่      053-215-119 / 081-898-1553
สยป. สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (สนามแรกของ เชียงใหม่) เชียงใหม่  083-040-7844
สยป. แม่ริม  ถ แม่ริม-สะเมิง เลยฟาร์มงูแม่สา 50 เมตร            เชียงใหม่       053-044-326  / 081-595-7113 คุณจตุรงค์

3.น่าน  ---
สยป.ผาสิงห์       ริม ถ.น่านทุ่งช้าง ห่างสนามบิน 2 ก.ม.          น่าน            081-473-3799, 093-131-0302, 083-565-9584

4.พะเยา  --
5.แพร่  --

6.แม่ฮ่องสอน
สยป.สมาคมกีฬายิงปืนตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอน ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ     แม่ฮ่องสอน  053-695-303, 085-735-9790 ,
                                                                                                                         084-378-9106 (ปิดวันจันทร์)
7.ลำปาง
สนามยิงปืนจังหวัดลำปาง                                                                   ลำปาง        054-224-415 หรือ 084-616-4651
                         
8.ลำพูน 
สนามยิงปืน สมาคมส่งเสริมการกีฬายิงปืนจังหวัดลำพูน อ.เมือง               ลำพูน         083-999-9678  คุณอำนวย, 085-036-1317 (ปิดวันจันทร์)

9.อุตรดิตถ์
สยป.จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ค่ายพิชัยดาบหัก  อ.เมือง      อุตรดิตถ์    084-451-2759 / 086-736-9988  จ.ส.อ.ธเนศ 
สยป.ท่าปลา เลย รร.เตรียมฯน้อมเกล้า                               อุตรดิตถ์     089-708-2475 ครูสายหยุด สอนกำเนิด


*****************************************

สนับสนุนข้อมูลโดย   :         เพื่อนสมาชิกชาวปืนใจดี
ราบรวมโดย              :         เพชร   ชิตนุชตรานนท์ < SANDY >
Updated                  :         Sept. 7th, 2017


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 09,08, 2013, 13:29:55
(2) ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ  เบอร์โทรสนามยิงปืน 20 จังหวัด

1 กาฬสินธุ์
สยป.ปัญจวัฒน์  บ้านห้วยสีทน อ.เมือง                              กาฬสินธุ์     091-060-9984 ( เปิด  พฤ, ศ, ส, อา)

2 ขอนแก่น -

3 ชัยภูมิ
สยป.ภ.จว.ชัยภูมิ  นปพ.ชัยภูมิ  อ.เมือง                              ชัยภูมิ                  044-811-838

4 นครพนม
สยป.กองร้อย ตชด.๒๓๖   อ.เมือง                                     นครพนม              042-513-017 ,  080-416-0948  คุณเสถียร
   
5 นครราชสีมา

สยป.กลางดง  ปากช่อง  (เลยมวกเหล็ก 4 กม.)                  นครราชสีมา          089-933-9493  พ.อ.เกษม วัฒนพันธุ์
สยป.แสงสิงแก้ว บ้านซับตะเคียน หมู่ 13 อ.สี่คิ้ว                 นครราชสีมา
สยป.ค่ายสุรนารี สนาม ม.พัน 8                                         นครราชสีมา         044-245-686
สยป.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(กกท.)                             นครราชสีมา         044-932-103, 083-794-7017  คุณศุภชัย (หนู)
สยป.เขาใหญ่พารากอน กันส์ 8 สปีด  ถ.ธนะรัชต์ กม.8        นครราชสีมา         093-569-6165 คุณอรรณพ ผจก. / 086-996-9468 อ.หลุยส์ นายสนาม เปิดทุกวัน
   
6 บึงกาฬ
สยป. ค่ายตชด.244                                                        บึงกาฬ                089-842-4698       คุณครูยศ
   
7 บุรีรัมย์
สยป.สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด (หลัง I-Mobile สเตเดี้ยม)   อ.เมือง   บุรีรัมย์           098-119-0466 คุณไพโรจน์, 081-983-3607
                                                                                                               พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม นายสนาม เปิดทุกวัน
   
 8 มหาสารคาม  -
 9 มุกดาหาร -
10 ยโสธร  -
 
11 ร้อยเอ็ด
สยป. ค่ายประเสริฐสงคราม (พงษ์พิสิษฐ์-ปรีดาสันต์) อ.เมือง    ร้อยเอ็ด            086-864-9047  ส.อ.ชัยชนะ, (043) 514-813-5 ต่อ 20972
 
12 เลย  –
 
13 สกลนคร
สยป.  ร.3 พัน1  ค่ายกฤษณ์สีวรา                                     สกลนคร                083-3982819 คุณจ่าวิทย์ /  083-1454907  คุณจ่ามงคล
 
14 สุรินทร์
สยป.ท่าสว่าง (ของ ตร.)                                                 สุรินทร์                   086-876-6872  ส.ต.อ.สมศักดิ์
 
15 ศรีสะเกษ  -
16 หนองคาย  -
17 หนองบัวลำภู -
 
18 อุดรธานี
สยป.ค่ายเสนีย์รณยุทธ                                                    อุดร                     089-622-0288  ด.ต.บุญคุ้ม นามสีฐาน
 
19 อุบลราชธานี
สยป.สมาคมยิงปืนอุบลราชธานี.สนามยิงปืนทุ่งบูรพา          อุบลฯ                   080- 175-0050 ส.อ.เด่นฤกษ์ กุลบุตร
สยป. ค่ายพระยอดเมืองขวาง กฝ 3 กองกำกับการฝึกพิเศษ  อุบล                     081-976-6033
สยป.กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์              อุบล                     098-459-384 / 086-739-334
 
20 อำนาจเจริญ  –

*****************************************

สนับสนุนข้อมูลโดย   :         เพื่อนสมาชิกชาวปืนใจดี
บันทึก โดย               :         เพชร   ชิตนุชตรานนท์ < SANDY >
Updated                  :         Apr. 4th, 2018
หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 09,08, 2013, 13:30:36
(3) ภาคกลาง เบอร์โทรสนามยิงปืน มี 21 จังหวัด

(กรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด)

สยป. พล. ม. 2 สนามเป้า <สนามในร่ม ติดแอร์>                      081-699-5854   คุณจ่าหนู
สยป.บก.น.9  ข้าง ๆ สน.หนองค้างพลู ซ.เพชรเกษม 110          085-904-3004,084-919-9105 ครูหนุ่ย
สยป.ร1 พัน1 รอ. ติดถนนวิภาวดี เยื้อง ม.หอการค้าไทย             089-925-1639 *สนาม อาจารย์ณรงค์และคุณป้า
สยป. ส.พัน 1 ข้างๆ บ. วิทยุการบิน   ทุ่งมหาเมฆ                      02-287-5026 ,  จ.ส.อ.อัครพนธ์ แก้วเล็ก (ครูต้า) 084-206-5347 < ปิดวันจันทร์ >

สยป.ราชนาวี (ภูติอนันต์)บางนา       บางนา                             02-398-0764 ปิดวันจันทร์ , ยิงลูกซองไม่ได้
สยป.ศรภ.                                      รามอินทรา                       02-522-2231 ปิดวันพุธ
สยป.การกีฬาแห่งประเทศไทย         หัวหมาก                            02-369-3661-5
สยป. ร.1รอ.                                  ถ.วิภาวดี ข้าง ๆ ปั๊ม ปตท.    -
สยป.ทอ.                                       ธูปะเตมีย์  ดอนเมือง          02-534 4563-4ปิดวันจันทร์ ,ยิงลูกซองไม่ได้

สยป. ตร.                                      วิภาวดี 62                         02-973-4223  ครูพัลลภ
สยป.วังกานนท์  (สยป.ราชสวัสดิ์มงคล)   โชคชัย 4 ลาดพร้าว    02-539-5944   ปิดวันพฤหัส
สยป. ม. พัน 4 รอ.                         เกียกกาย                            081-839-7052    คุณจ่าดำ
สยป.พัน ร. มทบ. 11                     สะพานแดง<เกษะโกมล>     089-630-4544, 086-313-0793  ร.อ. อโนชา, ส.อ.วิทยา 083-139-5380
สยป. ร.1 พัน3 รอ.                        สะพานแดง                         02-243-7889   

สยป. รด.                                     ใกล้ วัดพระแก้วฯ                 02-221-1976
สยป.กองพันบริการ                       สรงประภา ดอนเมือง            089-068-9887   คุณตุ๊ก
สยป. ร.1 พัน 2  รอ.                      ถนนแจ้งวัฒนะ                    089-214-1680   คุณจ่า ชินพงษ์ < เยื้อง โลตัส บิ๊กซี >
สยป. ร.11 พัน 1 รอ.                     บางเขน ใกล้ม ศรีปทุม        

สยป.กรมสารวัตรทหารบก              ซ.โยธี ถ.พระราม 6 ตรงข้าม ร.พ. รามา    02-3544403-12 ต่อ 163   เปิดทุกวัน
สยป.พัน สห 11                            ซ โยธี ถ.พระราม 6 ตรงข้าม ร.พ. รามา    02-354-4112 ต่อ 99224   ปิดวันอาทิตย์
 
------------------------------------------------------------------------------
1 กำแพงเพชร
สยป.สมาคมกีฬายิงปืนเมืองชากังราว  (กม.448+500)    กำแพงเพชร    055-705-575 , 055-705-576 (Fax)

2 ชัยนาท  –

3 นครนายก
สยป.โรงเรียนเตรียมทหาร                                      นครนายก              087-096-7366   ร.ท สุชาติ นายสนามฯ
สยป. จปร.                                                           นครนายก              037-393-295 / 037-393-010 ต่อ 62115

4 นครปฐม

สยป.สมาคมผู้นิยมและส่งเสริมกีฬายิงปืนจังหวัดนครปฐม   ต.ถนนขาด  นครปฐม     087-755-5222 (สนาม กำนันจ๊อบ)
สยป.ฝึกอบรมตำรวจกลาง <ฝรก.>     ศาลายา         นครปฐม   02-441-0101 ต่อ 115 , 089-517-5789  ร.ต.ต.บรรดิษฐ ,
                                                                                          082-465-8466 ร.ต.ต.ปุญชรัสมิ์, 089-682-7298  ร.ต.ต.จำรูญ

สยป.ค่ายฑีฆายุ   (กรมการสัตว์ทหารบก)                  นครปฐม               081-192-1997
สยป.สภ.กำแพงแสน  ถ.มาลัยแมน                          นครปฐม               083-108-6824  / 034-521-997

5 นครสวรรค์
สยป. พยนต์ เขาเขียว ติดถนนสายเอเซีย                 นครสวรรค์           056-802-636
สยป.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6                         นครสวรรค์           056-221-201-5

6 นนทบุรี
สยป.บางบัวทอง                                                    นนทบุรี               02-922-7004-5 / 089-897-4922

7 ปทุมธานี
สยป.ภูมิไพลิน หลังตลาดไท คลองหลวง คลอง4       ปทุมธานี             090-469-9567 คุณภาคภูมิ,
                                                                                                      081-920-2411 คุณไชยา (ปิดวันจันทร์)

สยป.สามโคก (สนามเปิดใหม่ พร้อมให้บริการต้นปี 2561)    ปทุมธานี
สยป.สามโคก หลัง สภ.สามโคก                               ปทุมธานี

8 พระนครศรีอยุธยา
สยป.ลาดบัวหลวง   (เปิดใหม่)                                  พระนครศรีอยุธยา    083-158-6739  คุณติ๋ม

9 พิจิตร
สยป.สภ.โพทะเล  ท่าบัว                                          พิจิตร                     081-971-8077  ด.ต.อำนวย / นราวิชญ์  087-568-6760

10 พิษณุโลก
สยป.สมาคมส่งเสริมกีฬายิงปืน   ต.บ้านกร่าง              พิษณุโลก               081-474-9638 คุณเกษมสันติ
สยป. ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ                                พิษณุโลก               055-259-250

11 เพชรบูรณ์
สยป.สภ.น้ำหนาว                                                    เพชรบูรณ์              
สยป. ม.พัน 8 ค่ายขุนผาเมือง อ.เมือง                        เพชรบูรณ์              056 -719-483

12 ลพบุรี
สยป.กองปฎิบัติการพิเศษ หน่วยเฉาะกิจ 90                ลพบุรี                   036-680-217 / 086-345-2227   
สยป. ค่ายพิบูลสงคราม                                            ลพบุรี                   036-487-461
สยป. ศูนย์สงครามพิเศษ (ค่ายนารายณ์)                    ลพบุรี                   036-413-855

13 สมุทรปราการ
สยป. สมาคมกีฬายิงปืนพระประแดง (สนามกอล์ฟ) สุขสวัสดิ์76   สมุทรปราการ     02-817-7470
สยป.ปากน้ำ PSSA  ซ.ทรัพย์บุญชัย 28                     สมุทรปราการ     02-136-2121, 092-327-3701  อ. สมโภชน์ 
สยป.ฟาร์มจระเข้                                                                    สมุทรปราการ     02-395-3623

14 สมุทรสงคราม
สยป.ฝึกยุทธวิธีตำรวจภูธร จ.สมุทรสงคราม              สมุทรสงคราม          081-834-4079 คุณเอก / 081-857-1910 คุณธีระ

15 สมุทรสาคร
สยป.ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน                              สมุทรสาคร             02-297-6947, 084-970-3715 จ่าศร

16 สิงห์บุรี  -
17 สุโขทัย  -

18 สุพรรณบุรี
สยป.ในสนามกีฬาในตัวเมืองสุพรรณ                       สุพรรณ                  035-545-662 ต่อ 133 * หยุดวันอังคาร

19 สระบุรี
สนามค่ายอดิสร                                                    สระบุรี                    036-230-323

20 อ่างทอง
สยป.สถานีตำรวจภูธรแสวงหา   อ.แสวงหา               อ่างทอง                *เปลี่ยนผู้ดูแล ยังไม่ทราบเบอร์ติดต่อใหม่

21 อุทัยธานี
สยป.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี         อุทัยธานี                090-747- 7479  ดาบกุล

*****************************************

สนับสนุนข้อมูลโดย   :         เพื่อนสมาชิกชาวปืนใจดี
ราบรวมโดย              :         เพชร   ชิตนุชตรานนท์ < SANDY >
Updated                  :         Aug 25th, 2018


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 09,08, 2013, 13:31:45
(4) ภาคตะวันออก เบอร์โทรสนามยิงปืน  7 จังหวัด

1 จันทบุรี
สยป.ค่ายตากสิน                                                     จันทบุรี                    039-301-600

2 ฉะเชิงเทรา
สยป. กองร้อย อส. อ.ท่าตะเกียบ                               ฉะเชิงเทรา              081-591-3999 บุญเรือน มะลิคำ/นายสนาม (เปิดทุกวัน)
สยป. เจ้าสัว (อ.เมือง)พล ร.11                                 ฉะเชิงเทรา              080-562-4588 ส.อ.ขวัญชัย
สยป.ช.พัน.2รอ. (อ.เมือง)หรือสยป.ค่ายศรีโสธร         ฉะเชิงเทรา              089-513-9309 คุณ จ่าเมธ
สยป.ค่ายพระยาสุรสีห์ (อ.แปลงยาว)                         ฉะเชิงเทรา              089-2466804  ผู้ดูแลสนาม คุณพี่ขวัญยืน
สยป.พนม ชูตติ้้ง เรนจ์ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม     ฉะเชิงเทรา              081-591-3999 บุญเรือน มะลิคำ (เปิด เสาร์-อาทิตย์)

3 ชลบุรี
สยป.ไลท์ บุลเล็ท ชูตติ้ง เรนจ์ ใกล้นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หนองขาม ศรีราชา  ชลบุรี   092-404-5333, 033-093-990 เปิดทุกวัน      
สยป.หนองค้อ ชู้ตติ้ง คลับ (ติดสนามบินเล็กหนองค้อ) ศรีราชา  ชลบุรี       081-305-3823 คุณแดง , 089-227-0726 คุณโรจน์ (ปิดวันจันทร์)
สยป.ศูนย์ฝึกภาคสนามท่าจาม (ไร่พลเอกเต็ม) หนองใหญ่         ชลบุรี       081-552-4387 พอ.ศรเทพ ,
                                                                                                         081-338-5937 คุณคมเดช
สยป.นวมินทร์                                                                      ชลบุรี       038-793-191   
สยป.ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ศรีราชา                                           ชลบุรี       081-578-0177   คุณจรัญ  ปิ่นม่วง
สยป.ราชนาวี สัตหีบ ก.ม. 5                                                   ชลบุรี       089-035-4144     น.อ.วิชา   

4 ตราด  -

5 ปราจีนบุรี
สยป.ค่ายพรหมโยธี พล.ร.๒ รอ. ต.ไม้เค็ด                 ปราจีนบุรี        086-111-1731 คุณจ่าอ้วน
สยป.เขาอีโต้   ร.2 พัน.3 รอ.     ต.บ้านพระ  อ.เมือง   ปราจีนบุรี        095-940-2871, 037-471-393, 087-016-8938  ปิดวันจันทร์
สยป. ตำรวจ นปพ.ปราจีนบุรี   ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง    ปราจีนบุรี        081-723-5353 ร.ต.อ.พชรธัช สมานกิตติธร, 086-138-9933 ด.ต.พิสิษฐ์ เปิดทุกวัน
 
6 ระยอง
สยป. สภ.ปากน้ำประแสร์    อ.แกลง                         ระยอง               087-138- 0522  (วิทยา ) เปิดเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์
สยป.บ้านกร่ำ   ใกล้ วัดพลงไสว                              ระยอง               086-205-0880 , 085=912-4753 คุณสมภพ (โน๊ต)
สยป.นปพ. ระยอง                                                  ระยอง                     -
สยป.กองการบินทหารเรือ อู่ตะเภา บ้านฉาง              ระยอง                038-245-670
สยป. พระยาเสือ พัน ร.7 ตะพง                               ระยอง                081-177-7007  หมวดก้าน

7 สระแก้ว
สยป.กองพันอรัญ                                                  สระแก้ว              085-223-1037  คุณโย

-------------------------------------------------------
สนับสนุนข้อมูลโดย : เพื่อนสมาชิกชาวปืนใจดี
รวบรวมและบันทึกโดย :  เพชร  ชิตนุชตรานนท์ (SANDY)
Updated : Nov. 15th, 2017

 


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 09,08, 2013, 13:33:13
(5) ภาคตะวันตก  เบอร์โทรสนามยิงปืน 5 จังหวัด

1 กาญจนบุรี
สยป.สมาคมส่งเสริมกีฬายิงปืนท่ามะกา (หลังสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 7)    กาญจนบุรี     034-541-956 , 086-119-1161
สยป.ขุนรัตนาวุธ (พล.ร.9)                                                                  กาญจนบุรี      034-635-622    * สนามปิดวันอังคาร *
สยป.อินทรีทอง สยป.ไรเฟิลทราบระยะ (อยู่ด้านใน ร.19 พัน 2)               กาญจนบุรี      089-976-1747  จ.ส.อ. สมจิตร (จ่าต๋อย)

2 ตาก
สยป.จังหวัดทหารบกตาก  ค่ายวชิรปราการ  อ.เมือง                               ตาก               086-402-6213   ผจก.สนาม  (เปิดทุกวัน)
สยป.สมาคมกีฬายิงปืนบ้านตาก ไร่พูลสวัสดิ์  ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก    ตาก               094-668-5895 ครูต๊อด, 083-954-2254  (เปิดทุกวัน)

3 ประจวบคีรีขันธ์ 
      
สยป.หัวหิน                                                                                      ประจวบฯ          081-407-5566 / 032-547-313
สยป.นเรศวร < เปิดใหม่ >ก่อนถึงทางเข้าค่ายนเรศวร หัวหิน                 ประจวบฯ          084-009-6788
สยป. บางสะพานน้อย                                                                       ประจวบฯ          089-967-4688

4 เพชรบุรี
สยป.สมาคมกีฬายิงปืนชาวเพชร  อ.บ้านลาด                                      เพชรบุรี            081-821-6777 , 032-493-211  นายกต้อย  ปิด วันจันทร์

5 ราชบุรี 
สยป. ทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร                                                             ราชบุรี                032-373-3642 / 089-919-3441
สยป.สมาคมกีฬายิงปืนและยิงเป้าบินโพธาราม                                   ราชบุรี                099-390-0229  เปิดทุกวัน*****************************************

สนับสนุนข้อมูลโดย   :         เพื่อนสมาชิกชาวปืนใจดี
บันทึก โดย               :         เพชร   ชิตนุชตรานนท์ < SANDY >
Updated                  :         Nov. 23rd, 2018

หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 09,08, 2013, 13:34:17
(6) ภาคใต้ เบอร์โทรสนามยิงปืน 14 จังหวัด

1 กระบี่
สยป.กระบี่ ชูตติ้ง เรนจ์ ถ.อ่างน้ำเมา ต.อ่าวนาง           กระบี่                    093-772-1150-1 (เปิดทุกวัน)
สยป. ร.15 พัน 1  อ.คลองท่อม                                  กระบี่                    075-640-497

2 ชุมพร
สยป.ชุมพร         (อ.เมือง)                                        ชุมพร                    077-503-111 / 016-910-109
สยป.จังหวัดชุมพร ถ.อาภากร อ.เมือง                         ชุมพร                    077-658-112, 077-658-110    *ถึง 21.00 น.

3 ตรัง 

สยป. ตรัง (สนามสุจริตชีววงศ์)                                  ตรัง                      085-476-5323

4 นครศรีธรรมราช
สยป.ทภ4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง                                  นครศรีธรรมราช     075-383-231 พ.ท.วัลลภ บุญถนอม (ปิดจันทร์,อังคาร)
สยป.ชบร หรือค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต. กะปาง ทุ่งสง   นครศรีธรรมราช     075-495-305, 086-068-2888 ร.ท.เอื้อ แคะจู  เปิดทุกวัน*
สยป.กองกำกับการ ตชด.ทุ่งสง                                  นครศรีธรรมราช     086-293-5337  ด.ต. วิโรจน์

5 นราธิวาส  -

6 ปัตตานี
สยป.ชมรมยิงปืนค่ายอิงคยุทธบริหาร                          ปัตตานี               081-690-7993
สยป.ปัตตานี           อ.เมือง                                      ปัตตานี                073-414-191

7 พังงา  -

8 พัทลุง
สยป.ค่ายอภัยบริรักษ์                                                 พัทลุง                081-541-5191  จ่าเกษม
สยป.อำเภอศรีบรรพต                                                พัทลุง                082-260-6531

9 ภูเก็ต
สยป. อาเซี่ยน ชูตติ้ง เรนจ์ ถ.ในยาง สาคู อ.ถลาง         ภูเก็ต                 081-260-4733 (เปิดทุกวัน)
สยป.ภูเก็ต  ทางขึ้นหาดกะตะ กะรน                              ภูเก็ต                 076-381-667-8 / 076-280-128
สยป.กะทู้   ทางเข้าน้ำตกะทู้                                        ภูเก็ต                 076-323-996
สยป.ป่าตอง ทางขึ้นหาดป่าตอง                                   ภูเก็ต                 089-445-9999

10 ระนอง  -
11 สตูล  -

12 สงขลา 
สยป. ราชนาวี                                                            สงขลา              074-315-884 / 074-311-451-5  ต่อ 22015, 22066
สยป.หาดใหญ่     (บ้านพรุ หาดใหญ่)                           สงขลา               074-553-623

13 สุราษฎร์ธานี
สยป. ตำรวจภูธรชัยบุรี                                                สุราษฎร์ฯ           077-367-120
สยป.พก ศฝร.ภ.8 สุราษฎร์ธานี                                    สุราษฎร์ฯ          081-271- 0930 / 089-6527234 หรือ 077-405424 ต่อ 111
สยป.หน่วยฝีึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายวิภาวดี                 สุราษฎร์ฯ          077-285-161 ถึง 3 ต่อ 45671 / 089-730-0008
สยป.บ่อผุด   (ตรงข้ามห้างแม็คโคร)        สมุย               สุราษฎร์ฯ          077-962488-9
สยป.นาควารี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง                               สุราษฎร์ฯ          087-705-8338     


14 ยะลา
สยป.สมาคมกีฬายิงปืนสมัครเล่นจังหวัดชายแดนใต้        ยะลา              073-362-490, 086-490-0888


-------------------------------------------------------
สนับสนุนข้อมูลโดย :  เพื่อนสมาชิกชาวปืนใจดี
รวบรวมและบันทึกโดย :   เพชร  ชิตนุชตรานนท์ (SANDY)
Updated  :   Mar 4, 2017หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 09,08, 2013, 13:34:53
ร้านปืน ร้านซ่อม อยู่ไหน ไปดูกัน   ข้อมูล ก่อนปี 2550 นะคะ ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วค่ะ

พาทัวร์ร้านปืน ขาย/ซ่อม หลังวัง โดย Mr.Smith
http://www.youtube.com/watch?v=URYHysbjPWc&feature=relatedแผนที่ทำใหม่โดยคุณ Mod Tawan ขอบพระคุณค่ะ    5-10-55   :<>

(http://image.ohozaa.com/i/7da/Sv70lW.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/wn8kfZmoNQiq0eW1)

Updated : Oct. 5th, 2012  :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 09,08, 2013, 13:35:47
ขออนุญาตสำรองพื้นที่ ขอบพระคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: ครูดง ที่ 10,08, 2013, 20:41:54
ขอบคุณครับ :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: DragonSleep® ที่ 10,08, 2013, 21:29:58
ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: songkord ที่ 22,08, 2013, 12:53:04
สยป.สมาคมกีฬายิงปืนตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน หยุดวันจันทร์ครับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 23,08, 2013, 13:39:10
สยป.สมาคมกีฬายิงปืนตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน หยุดวันจันทร์ครับ

ขอบคุณมากเลยค่ะ  ไม่ทราบพอจะมีข้อมูล เช่น ถนน หรือ อ. ที่ตั้ง และเบอร์โทรติดต่อไหมคะ  :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: songkord ที่ 03,09, 2013, 10:57:10
ขอบคุณมากเลยค่ะ  ไม่ทราบพอจะมีข้อมูล เช่น ถนน หรือ อ. ที่ตั้ง และเบอร์โทรติดต่อไหมคะ  :<>
ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.0857359790 ,0843789106,053695303


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: eak-maesariang ที่ 05,09, 2013, 07:20:44

ขอบคุณมากเลยค่ะ  ไม่ทราบพอจะมีข้อมูล เช่น ถนน หรือ อ. ที่ตั้ง และเบอร์โทรติดต่อไหมคะ  :<>

สยป.สมาคมกีฬายิงปืนตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน หยุดวันจันทร์ครับ

(http://www.srisawat.net/gun/pic/Clip_35%20copy.jpg)

(http://www.srisawat.net/gun/pic/Clip_37.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 05,09, 2013, 11:31:32
ขอบพระคุณคุณมือใหม่เมืองสามหมอกและ คุณเอก.แม่สะเรียง.ค่ะ :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Kungfu ที่ 19,09, 2013, 09:56:30
 :<> ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: torpidoo ที่ 21,09, 2013, 20:39:45
ขอบพระคุณมากๆครับผมสำหรับข้อมูลทั้งหมด :> :> :> :<> :<> :<>............................................


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Sakrapee ที่ 13,10, 2013, 21:48:48
เป็นประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: BADAN 19 ที่ 17,10, 2013, 05:43:18
ไปหลังวังฯ คราวหน้าไม่หลงแล้ว  :>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Sakulthep ที่ 21,10, 2013, 15:02:29
เพิ่งใช้บริการไปเมื่อตะกี้  ขอบคุณมากครับ  :<> :<> :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: kiat_sig ที่ 28,10, 2013, 00:20:09
 :H :??? :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Jacky ที่ 29,10, 2013, 11:42:52
ขอบคุณจ้าาา  :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: ซาไก ที่ 02,11, 2013, 19:17:16
ขอบคุณครับ  :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: ^-Ex^]_iciTz-*]3y_Ton ที่ 03,01, 2014, 02:44:37
 :<> :<> :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: BPP. ที่ 04,01, 2014, 19:21:08
ขอขอบคุณ สำหรับข้อมูลดีฯ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Building ที่ 05,01, 2014, 11:45:29
ขอบคุณครับ  :e


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: reem ที่ 19,01, 2014, 21:55:26
ขอบคุณครับ  :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: wis333 ที่ 22,01, 2014, 11:53:08
- สยป.สมาคมกอล์ฟ, ยิงปืน ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา      นครปฐม   ปิดไปแล้วครับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 26,01, 2014, 14:09:57
- สยป.สมาคมกอล์ฟ, ยิงปืน ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา      นครปฐม   ปิดไปแล้วครับ

ขอบพระคุณที่แบ่งปันข้อมูลนะคะ  ดี้แก้ไข Updated ข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ  :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: porto ที่ 22,02, 2014, 11:35:46
ขอบคุณครับ;-)


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sniper01 ที่ 16,04, 2014, 18:26:25
สยป.จ.กระบี่  สมาคมสนามยิงปืนจ.กระบี่เลขที่333 ม.5 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-18.00น.
โทร 0937721150-1


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 17,04, 2014, 09:48:26
สยป.จ.กระบี่  สมาคมสนามยิงปืนจ.กระบี่เลขที่333 ม.5 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-18.00น.
โทร 0937721150-1

ขอบพระคุณค่ะ

๊Updated : Apr. 17th, 2014


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: ลูกหว้า..MK03 ที่ 07,05, 2014, 22:29:20
 :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Apichartha ที่ 21,05, 2014, 16:29:53

ขอบคุณมากคับ   :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: soJkof, ที่ 01,06, 2014, 14:31:00
 :<> :<> :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: komes - รักในหลวง ที่ 24,06, 2014, 18:07:31
ขอบคุณครับ มีประโยชน์มากๆ  :<> :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: dr.siah ที่ 11,08, 2014, 11:07:11
ร้านยุทธไกร เบอรอะไรคับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: heat 4439 ที่ 15,09, 2014, 00:59:04
เยี่ยมครับ :e :e


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: ฅนไท ^_^ ที่ 15,09, 2014, 20:19:41
ร้านยุทธไกร เบอรอะไรคับ
02 223 6094 :e


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 16,09, 2014, 07:13:28
ร้านยุทธไกร เบอรอะไรคับ

ขออภัยนะคะ  :<> :<> :<>

02 223 6094 :e

updated แล้วค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะ  :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Um pongson ที่ 25,09, 2014, 22:00:00
สมุทรปราการมีร้าน ปืนจันทร์จำรูญ ครับป้า เปิดมา 70 กว่าปีแล้วครับ
เบอร์ 02-7011026 ครับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: @ต้อ@เชียงใหม่ ที่ 26,09, 2014, 15:50:09
 :<> :<> :<> :<> :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: saha2410 ที่ 28,10, 2014, 20:36:41
ขอบคุณมากเลยครับ...มีประโยชน์


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: altis9876 ที่ 02,12, 2014, 15:04:49
ขอบพระคุณสำหรัับข้อมูลครับ
 :<> :<> :<> :<> :<> :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: meng23 ที่ 06,01, 2015, 03:02:50
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Lewis M1914 ที่ 14,02, 2015, 11:09:33
ขอบคุณครับ  :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sniper01 ที่ 17,02, 2015, 19:12:16
สนามยิงปืน นาควารี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
เปิดให้บริการทุกวัน 9.00 - 19.00 น
สนใจสอบถามรายละเอียด Tel. 087-7058338
*รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง*
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5/349332175228932


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 18,02, 2015, 08:05:16
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ หากทราบว่ามีข้อมูลใดเปลี่ยนแปลง กรุณาแวะบอกสักนิดนะคะ   :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Bank_338 ที่ 28,04, 2015, 22:42:22
ขอบคุณครับ  :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: teerapong 1 ที่ 29,04, 2015, 10:48:09
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: อ้าย คนเมือง ที่ 09,05, 2015, 11:44:29
น้องใหม่กำลังศึกษา


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: No Man Land ที่ 25,05, 2015, 16:12:54
ขอบคุณครับ  :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: เทพโลกิ ที่ 24,06, 2015, 15:10:04
 :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: somchok ที่ 04,08, 2015, 13:47:43
เพิ่มเติมสอบถามป4วังไชยาครับ  023569510  :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: ดิว-ลำพูน ที่ 07,08, 2015, 16:22:28
หาในกูเกิลตั้งนานคับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: GUNMAN ที่ 08,09, 2015, 17:44:11
ไม่ทราบว่าสนามยิงปืนที่ลำปางในสวนสาธารณะหนองกระทิงเขาเปิดให้บริการวันไหน เวลาไหนบ้าง ขอให้เพื่อนๆชาวลำปางแจ้งข่าวด้วยเพราะผมผ่านไปทีไรเห็นปิดทุกครั้ง


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: ninoo ที่ 11,09, 2015, 09:03:15
ชุดแต่ง , ส่วนควบ , ซองหนัง, อุปกรณ์  ฯลฯ
ฝากด้วยนะคะ ร้านอยู่ตรงหัวมุมลานจอดรถ สามยอดพลาซ่า วังบูรพาค่ะ
www.gunandgun.com
TEL : 02-2214559 / 081-9197888
LINE : gunandgun2557
INSTAGRAM : gunandgun2557
FANPAGE : GUN and GUN
FACEBOOK : กันแอนด์กัน ช๊อป
E-MAIL : gunandgun.com@hotmail.com  :<> :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Lek209 ที่ 23,12, 2015, 22:10:44
 :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Monthglock ที่ 02,01, 2016, 22:11:51
 :<> :<> :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: jar ที่ 10,02, 2016, 16:12:45
เบอร์โทรที่จำเป็น ของมิตรรัก ชาวปืน < เพิ่มเติม, แก้ไข, เปลี่ยนแปลง ชื่อ+เบอร์ติดต่อ  โทร 086-800-8181  ยินดีบริการ>

กรมทะเบียนการปกครอง


ร้านขาย อวป. ในกรุงเทพ

. ร้านปืนโยธิน                          02-221-2439 /  02-221-8328       Fax. 02-226-2928
. ร้่านปืนพงศ์                            02-226-2937/   02-623-7898
. ร้านปืนประโยชน์                     02-221-3350 /  02-226-4994        Fax. 02-224-0632 ปิด เสาร์-อาทิตย์
. ร้านปืนไพศิษฐ์                        02-221-2668 /  02-623-8459       Fax. 02- 221-8097
. ร้่านปืน ม.ฮะกีมี                       02-222-7791 / 02-222-8371        Fax. 02-226-5924

. ร้านปืนเทเวศน์                        02-621-2096-8 /  02-222-7537    Fax. 02-621-2099
. ร้่านปืนสิงห์ทองไฟร์อาร์ม          02-224-5357                                 Fax. 02-224-5222
. ร้านปืน พ. พาณิชย์                   02-222-0767,  02-222-0742 < ร้านป้า >
. ร้านปืน พ.วังบูรพา                    02-222-6949 , 02-222-2353
. ร้านปืน เอกภัทร,Hybrid Gun     02-623-8688                                 Fax. 02-623-8689

. ร้านปืนแสงทอง                       02-225-2428 / 02-221-7808
. ร้านปืนพรมีลาภ                       02-225-8799 / 02-621-2908-9
. ร้่านปืนรัตนา                            02-221-4638 / 02-222-3054,  02-222-0314
. ร้านปืนชาตรี                            02-221-2801 / 02-223-8832 / 02-222-1177   Fax. 02-223-8832
. ร้่านปืนสี่พระยา                        02- 221-8544

. ร้่านปืนอำพล                           02-222-4501 / 02-222-0699 / 02-221-4731   Fax. 02-225-8630
. ร้านปืนเพชรกำธร                     02-225-8629
. ร้านปืนสองพี่น้อง                     02-222-4608
. ร้านปืนสมพล                          02-226-1370 / 02-226-2252
. ร้านปืนประจวบไฟร์อาร์ม           02-226-1370 /

. ร้านปืนไกอาร์ม                         02-225-9870   Fax. 02-225-8502
. ร้านปืนสันทนา                         02-225-8798,  222-0542,   222-6270            Fax. 02-225-3402
. ร้่านปืนธง                                02-222-7784 / 02-623-9838-9
. ร้านปืนราชา                             02-224-8550 / 02-224-8470
. ร้านปืนนครหลวง                      02-222-6724 / 02-2262879

. ร้านปืนดำริห์การค้า                    02-222-8228
. ร้านปืนอำนาจ                           02-222-2630 / 02-221-0252 Fax 02-225-8982
. ร้านปืนเนรมิต                            02-621-2526
. ร้านปืนนิมิตร                             02-222-0562 / 02-222-0614
. ร้านปืนไทยเนชั่นแนลการค้า       02-224-6944 / 02-221-7131

. ร้านปืนเอนกและบุตร                  02-623-7711 / 02-623-7700 / 02-623-7676
. ร้านปืน ศ. ธนพล                       02-223-6457
. ร้านปืนมิตรภาพ                         02-221-9469
. ร้านปืนหัสดินทร์                         02-226-3409
. ร้านปืน สายใจ                           02-623-8433
   
. ร้านปืนประทีป ข้างร้านเฮียตัง      02-224-0357 Fax 02-226-3540
. ร้านอาภา ข้าง ช่างสุพล              02-223-5404 / 081-694-9988         
. ร้่านนิวปืนสุขเสมอ                      02-225-5377 / 02-222-8228 / 081-900-2755
. ร้านปืนหมู่ชั้น                             02-226-4776, 02-221-1545
. ร้านปืน พีพีซี                             02-222-9524 Fax 02-223-2717

. ร้านปืน บ้านหม้อ                         02-223-4635
. ร้านปืนเพ็ญจันทร์                        02-222-0430, 02-222-9524  FAX    02-223-2717
. ร้านปืน ส.พาณิช                         02-663-6844/ 02-221-2920
. ร้านปืนอนันต์                              02-224-9831
. ร้านสุธรรมพาณิชย์                       02-221-5178-9  FAX 02-225-2610

. ร้านปืนนิธิ                                   02-221-4987 , 02-622-0574
. ร้านนภากร ไฟร์อาร์มส                  02-221-3314-15    < ร้านเดียวกันกับ ร้านเฮียตัง เบลดส์ แอ่นด์กันส์ >
. ร้านปืนอินฟินิตี้                            02-621-1668-9   Fax 02-621-1668  www.aumnajfirearms.com (http://www.aumnajfirearms.com)
. ร้านปืนสุชาติและเพื่อน                 02-221-2239        <ใกล้ ปืนหมู่ชั้น>
. ร้านปืนพินิตย์                               02-2263712 -3

. ร้านปืนชัยรัตนา   บางบัวทอง         02-922-7004-5 / 089-897-4922 คุณปาลิดา  < ตั้งอยู่ที่สนามยิงปืนบางบัวทอง >
. ร้านกันส์เซอร์วิส   บางพลัด            02-881-1489, 081-356-9240 Fax 02-881-1488
. ร้านปืนซันไชน์ < Option Guns>    02-622-3336 / 081-944-9619
. ร้านปืนสมิท ข้าง ๆ ร้านปืนรัตนา      02-622-1206  มือถือ 081-4888667
. ร้านปืนปิยะ  ใกล้ร้านยอดการช่าง    02-222-3575  / 087-825-5225     Fax : 02-222-3579

. ร้านปืนวิชชา                                02-223-9074, 02-223-3488 Fax 02-226-1371
. ร้านปืนสนั่นไพร ปืนทวีป                02-2212269  02-2228790 02-2229877
. ร้านปืนอินเตอร์อาร์ม                      02-225-5952-3
. ร้านยุทธไกร                                 02-223-6094
. ร้านปืนเทพากร                             02-281-9928 / 02-281-9929


ร้านขาย อวป. ต่างจังหวัด

. ปืนชากังราว                  กำแพงเพชร       055-773-228-9  < ใกล้ บิ๊กซี >

. ปืนมิตรผดุง                   ขอนแก่น            043-236-694
. ปืนธนิน                        ขอนแก่น             043- 243-595

. ปืนทอง                         ชลบุรี                 038-283-287 / 038-287-142
. ปืนเชียงใหม่                  เชียงใหม่             053-234-043 / 053-252-578
. ปืนธีรพงษ์                     ชุมพร                 077-503-111 / 077-507-773

. ปืนพยนต์                      นครสวรรค์          056-222-218 / 056-313-3686
. ปืนพิเชษฐ์                     นครสวรรค์          056-222-153

. ปืนธนา                         นครราชสีมา        044-341-474-5 , Fax 044-341-475
. ปืนราชสีมา                    นครราชสีมา       044-311-167 / 044-311-062

. ปืนประเสริฐ                    นครปฐม         
. ปืนวงศ์สวัสดิ์                  นครปฐม            034-251-931
. ปืนเบญจพร                    นครปฐม            034-351-087

. ปืนกำธร                         พิษณุโลก           055-243-011
. ปืนมานี                          พิษณุโลก           055-258-464 / 243-098
. ปืนสุธนา                        พิษณุโลก           055-252-739, 081-688-1774  Fax 055-252-989

 ปืนลิ้มมุ้ยง้วน                   แพร่                  054-511-212
. ปืนวิรัช                          ราชบุรี                032-337-522
. ปืนร้อยเอ็ด พ.การค้า       ร้อยเอ็ด              043-511-696 / 043-513-441 Fax 043-515-441
. ปืนศรทอง (แกลง)          ระยอง

. ปืนมีชัย                         สุโขทัย              055-671-270 / 089-453-8357
. ปืนประสิทธิ์                   สระแก้ว              037-241-334
. ปืนกาจน์แอ่นด์กันส์        สุราษฏร์              077-203-307 , 077-489-320 , 081-797-5338 < ข้างโลตัส อ.เมือง >
. ยูเนียนกันส์ หาดใหญ่     สงขลา               074-245-196, 074-457-208

. ปืนรุ่งโรจน์                    อุบล                   045-321-855
. ปืนครรชิต                     อุดร                    042-241-966


ร้านซ่อม อวป. ในกรุงเทพ

. ร้านสุพลการช่าง              02-622-0874 /  02-221-9784
. ร้านยอดการช่าง               02-223-9075 /  02-226-1623
. ร้านสังเวียนการช่าง          02-221-4044 /  02-223-4496
. ร้านมานิตย์การช่าง           02-222-5342

ร้านซ่อม อวป. ต่างจังหวัด

. ร้านปืนไทย                                    กาญจนบุรี                      034-611-306, 089-988-6662
. กันส์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ปืนจรัล         เชียงใหม่                        053-252-415-6
. นิรันดร์ช่างปืน                                เชียงใหม่                        081-602-3490
. ร้านซ่อมปืน/รมดำ ปืนอัมรินทร์          นครสวรรค์                      056-226-633
. ปืนวงศ์สวัสดิ์                                 นครปฐม                         034-251-931  < โดยคุณ KONG .45SAA >
. ร้านซ่อมปืนเพชรไทย                      พิษณุโลก                       055-249-080


ชุดแต่ง , ส่วนควบ , ซองหนัง, อุปกรณ์  ฯลฯ

.  หจก.ปืนโอฬาร   ดิโอล์ดสยาม ชั้น 1  (อะไหล่แท้ กล็อก)            02-623-9890 < คุณเชิดศักดิ์ >
.  บ.ทารฺ์เก็ตสปอร์ต <ชุดแต่งลูกกรด ลูกซอง เพื่อการแข่งขัน >     02-900-7800/ 081-938-1990   < คุณภิญโญ >

.  เบสดส์แอ่นด์กันส์ เฮียตัง  บนดิโอลด์สยาม                               02-221-3314-15
.  ร้านลีวรรณเครื่องหนัง      บนดิโอล์ดสยาม                                02-225-4798 / 02-223-8424
.  กันส์แอ่นด์กาย                                                                       02-222-3118 / 02-621-1920 
.  ส. เลทเท่อร์ & เนาวเพ็ชร์ เครื่องหนัง                                        02-623-9134 / 02-223-5753

.  ร้านชารีฟ หรือร้านนิต้า ในสามยอด                                           02-225-5443 / 02-621-2214
.  ร้านเจ๊โอ้ย  Option guns  อยู่ในสามยอด                                   02-622-3336 / 081-944-9619
.  ร้าน แท็คติคอล โซลูชั่น                                                          02-623-8716 / 092-260-7737
.  ร้าน Gunandgun  อยู่ในสามยอด                                             02-221-4559 / 081-919-7888
   
---------------------------------------------------------------------------

สนับสนุนข้อมูลโดย  :  เพื่อนสมาชิกชาวปืนใจดี
รวบรวมและบันทึกโดย :  เพชร  ชิตนุชตรานนท์ (SANDY)
Updated : Nov . 5th, 2015
เรียนท่านSandy และ เพื่อนๆสมช.ครับ ผมเชื่อว่าหลายคนที่โทรไปวังไชยยา คงเสียอารมณ์เพราะว่าไม่มีคนรับสายหรือไม่ก็ผิดที่ วันนี้ผมนำข้อมูลเบอร์โทรฯล่าสุดที่ถูกต้องมาแก้ไขให้ครับ ดังต่อไปนี้
       -ตรวจสอบบุคคล และอาวุธปืน(ตรวจอาวุธปืน)0-2356-9581
       -ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน และอายัด(ตรวจทะเบียน) 0-2356-9585
       -ขออนุญาติซื้อ และรับโอนอาวุธปืน(ป.3 ป.4 กรุงเทพฯ)0-2366-9510 , 0-2356-9543
       -แจ้งย้าย ใบแทน ตัดโอน ป.3 ป.4 (ออกต่างจังหวัด) 0-2356-9587 ,0-2356-9687
   ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ทั่วไปเบอร์เดิมครับ 0-2356-9582
              จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ สมช.ทราบครับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 03,03, 2016, 09:57:59
เรียนท่านSandy และ เพื่อนๆสมช.ครับ ผมเชื่อว่าหลายคนที่โทรไปวังไชยยา คงเสียอารมณ์เพราะว่าไม่มีคนรับสายหรือไม่ก็ผิดที่ วันนี้ผมนำข้อมูลเบอร์โทรฯล่าสุดที่ถูกต้องมาแก้ไขให้ครับ ดังต่อไปนี้
       -ตรวจสอบบุคคล และอาวุธปืน(ตรวจอาวุธปืน)0-2356-9581
       -ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน และอายัด(ตรวจทะเบียน) 0-2356-9585
       -ขออนุญาติซื้อ และรับโอนอาวุธปืน(ป.3 ป.4 กรุงเทพฯ)0-2366-9510 , 0-2356-9543
       -แจ้งย้าย ใบแทน ตัดโอน ป.3 ป.4 (ออกต่างจังหวัด) 0-2356-9587 ,0-2356-9687
   ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ทั่วไปเบอร์เดิมครับ 0-2356-9582
              จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ สมช.ทราบครับ

ขอบพระคุณ คุณ jar เป็นอย่างสูงค่ะ  ดิฉันได้แก้ไขครบถ้วนตามแจ้ง และได้ลงเครดิตผู้แจ้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื้่อ 3-3-59 เวลา 09.40 น. ค่ะ  :<>

* หากเพื่อนสมาชิก  ประสงค์จะแจ้ง แก้ไข, เพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลง เบอร์โทร ห้าง ร้าน สนาม ฯลฯ   
   เรียนเชิญ แจ้งได้เลยนะคะ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนสมาชิกทุกๆ ท่าน
   ขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ค่ะ *

 :<> :<> :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: KANAKIMBER ที่ 20,03, 2016, 23:08:37

สุดยอดกระทู้
ขอบคุณครับ
 :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Wobbegong ที่ 05,04, 2016, 14:11:01
สนามยิงปืน บก.น. 9 ข้าง สน. หนองค้างพลู

เบอร์ติดต่อปัจจุบัน 085-904-3004 หรือ 084-919-9105
นายสนาม ครูหนุ่ย ครับ

มี facebook เพจ ชื่อ "ชมรมครูฝึกยึงปืน" ครับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 06,04, 2016, 09:19:48
สุดยอดกระทู้
ขอบคุณครับ
 :<>

 :<> :<> :<>

สนามยิงปืน บก.น. 9 ข้าง สน. หนองค้างพลู

เบอร์ติดต่อปัจจุบัน 085-904-3004 หรือ 084-919-9105
นายสนาม ครูหนุ่ย ครับ

มี facebook เพจ ชื่อ "ชมรมครูฝึกยึงปืน" ครับ

 :<> :<> :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: MarVin MarVelous ที่ 06,06, 2016, 17:59:14
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Ake11 ที่ 06,06, 2016, 20:56:49
 :<> :<> เยี่ยมครับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: eddie ที่ 02,07, 2016, 07:49:28
รบกวนสอบถามครับ.....อยากทราบเบอร์โทรสนามยิงปืนหนองกระจง สัตหีบครับ....ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: death1975 ที่ 07,07, 2016, 09:44:42
ขอบคุณครับ  :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: 50-50 ที่ 20,08, 2016, 19:38:58
 :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: rukarit ที่ 24,08, 2016, 12:24:08
เรียนท่านSandy และ เพื่อนๆสมช.ครับ ผมเชื่อว่าหลายคนที่โทรไปวังไชยยา คงเสียอารมณ์เพราะว่าไม่มีคนรับสายหรือไม่ก็ผิดที่ วันนี้ผมนำข้อมูลเบอร์โทรฯล่าสุดที่ถูกต้องมาแก้ไขให้ครับ ดังต่อไปนี้
       -ตรวจสอบบุคคล และอาวุธปืน(ตรวจอาวุธปืน)0-2356-9581
       -ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน และอายัด(ตรวจทะเบียน) 0-2356-9585
       -ขออนุญาติซื้อ และรับโอนอาวุธปืน(ป.3 ป.4 กรุงเทพฯ)0-2366-9510 , 0-2356-9543
       -แจ้งย้าย ใบแทน ตัดโอน ป.3 ป.4 (ออกต่างจังหวัด) 0-2356-9587 ,0-2356-9687
   ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ทั่วไปเบอร์เดิมครับ 0-2356-9582
              จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ สมช.ทราบครับ

เบอร์ผิดครับ -ขออนุญาติซื้อ และรับโอนอาวุธปืน(ป.3 ป.4 กรุงเทพฯ) 0-2356-9510 , 0-2356-9543


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: banlaeng ที่ 31,08, 2016, 15:41:51
 :<> สอบถามครับ ป.3 ระยองออกแล้ว จะไปตัดโอน วังไชยยา เจ้าของอวป.ต้องไปด้วยป่าวครับ ปืนอยู่กับผู้ขอ ป.3แล้ว.. :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 07,09, 2016, 07:20:42
เรียนท่านSandy และ เพื่อนๆสมช.ครับ ผมเชื่อว่าหลายคนที่โทรไปวังไชยยา คงเสียอารมณ์เพราะว่าไม่มีคนรับสายหรือไม่ก็ผิดที่ วันนี้ผมนำข้อมูลเบอร์โทรฯล่าสุดที่ถูกต้องมาแก้ไขให้ครับ ดังต่อไปนี้
       -ตรวจสอบบุคคล และอาวุธปืน(ตรวจอาวุธปืน)0-2356-9581
       -ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน และอายัด(ตรวจทะเบียน) 0-2356-9585
       -ขออนุญาติซื้อ และรับโอนอาวุธปืน(ป.3 ป.4 กรุงเทพฯ)0-2366-9510 , 0-2356-9543
       -แจ้งย้าย ใบแทน ตัดโอน ป.3 ป.4 (ออกต่างจังหวัด) 0-2356-9587 ,0-2356-9687
   ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ทั่วไปเบอร์เดิมครับ 0-2356-9582
              จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ สมช.ทราบครับ

จากกระทู้ คุณ jar  แจ้งมาตามด้านบน นะคะ 
ขอแก้ไข ข้อมูลอีกครั้ง ตามคุณ freeman 2029 นะคะ

เบอร์ผิดครับ -ขออนุญาติซื้อ และรับโอนอาวุธปืน(ป.3 ป.4 กรุงเทพฯ) 0-2356-9510 , 0-2356-9543


ขอบพระคุณข้อมูล จากเพื่อนสมาชิกทุกท่าน เป็นอย่างสูงค่ะ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: hali50 ที่ 25,09, 2016, 08:30:23
 :eเยี่ยมครับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: ตุ้ย เมืองจีน ที่ 25,05, 2017, 14:24:10
แนะนำสนามยิงปืนเปิดใหม่ เผื่อมีสมช.ปราจีนบุรีและใกล้เคียงสนใจครับ
สนามยิงปืนเขาอีโต้ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ปราจีนบุรี
https://prachindaily.com/article/49/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 26,05, 2017, 10:51:28
แนะนำสนามยิงปืนเปิดใหม่ เผื่อมีสมช.ปราจีนบุรีและใกล้เคียงสนใจครับ
สนามยิงปืนเขาอีโต้ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ปราจีนบุรี
https://prachindaily.com/article/49/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89


เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ช่วยแจ้งข้อมูลดีๆ  ให้กับเพื่อนสมาชิกนะคะ  :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: ตุ้ย เมืองจีน ที่ 26,05, 2017, 13:32:20
เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ช่วยแจ้งข้อมูลดีๆ  ให้กับเพื่อนสมาชิกนะคะ  :<>
ขอบคุณป้าดี้เช่นกันครับที่มาอัพเดตข้อมูลให้ :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: chaikuman ที่ 28,05, 2017, 15:27:11
 :<> :<> :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Bouquet De Blues ที่ 11,07, 2017, 11:12:33
เพิ่มเติมจังหวัดปราจีนบุรีครับ สนามยิงปืนตำรวจ นปพ ปราจีนบุรี ที่ตั้ง หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตร ภ.ปราจีนบุรี ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  นายสนาม:รตอ.พชรธัช สมานกิตติธร (ผู้กองยอด) 081-723 5353 ,ผช.นายสนาม : ดต.พิสิษฐ์ มะลิวัลย์(ดาบหวัน) 086-138 9933 เปิดบริการทุกวัน 8.30-18.30 น


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: BANCHA ที่ 16,08, 2017, 21:38:28
 :<> :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sandy ที่ 17,08, 2017, 09:43:59
เพิ่มเติมจังหวัดปราจีนบุรีครับ สนามยิงปืนตำรวจ นปพ ปราจีนบุรี ที่ตั้ง หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตร ภ.ปราจีนบุรี ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  นายสนาม:รตอ.พชรธัช สมานกิตติธร (ผู้กองยอด) 081-723 5353 ,ผช.นายสนาม : ดต.พิสิษฐ์ มะลิวัลย์(ดาบหวัน) 086-138 9933 เปิดบริการทุกวัน 8.30-18.30 น

ขอบพระคุณค่ะ  เพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ  เพิ่งมาเห็น จึงช้าไปมากเลย ขออภัยนะคะ  :qq :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: off0804 ที่ 19,09, 2017, 07:48:42
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: kriengkrai ที่ 05,02, 2018, 11:18:37
ที่อ.สามพราน จ.นครปฐม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีสนามยิงปืนที่ปรับปรุงใหม่
เปิดให้คนภายนอกใช้บริการได้


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Eagle 9 ที่ 06,03, 2018, 08:54:26
ขอรบกวนสอบถามหน่อยจ้า 

  ท่านใดพอจะมีเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ของ สนาม ร.1 พัน 3 บ้าง   :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กสร้างบ้าน ที่ 17,06, 2019, 09:50:22
ขอเบอร์โทร ร้าน แฟมมิลี่ ครับผม


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: Dust in the Wind ที่ 30,07, 2019, 21:14:43
 :<> :<> :<>


หัวข้อ: Re: รวมเบอร์โทรจำเป็นชาวปืน- สนามยิงปืน,ร้านจำหน่าย อวป.,ร้านซ่อม กทม. ตจว.
เริ่มหัวข้อโดย: sornza2514 ที่ 20,08, 2019, 13:14:36
 :<> :<> :<>